DMCA

Съдържанието на този уебсайт е само за информационни и образователни цели. Yconvert.net не гарантира точност, пълнота или полезност на каквато и да е информация на този уебсайт и не носи отговорност за грешки или пропуски в съдържанието.

Цялата информация на този уебсайт се предоставя "такава, каквато е", без каквато и да е гаранция. Yconvert.net и неговите автори отхвърлят всякаква отговорност за преки или косвени загуби или щети, които могат да произтекат от използването на информацията на този уебсайт.

Yconvert.net зачита интелектуалната собственост на другите. Ако смятате, че вашата защитена с авторски права работа е била копирана по начин, който представлява нарушение на авторските права и е достъпна на този уебсайт, моля, уведомете ни, като предоставите на нашия агент по авторски права следната информация:

Нашият агент по авторски права за уведомяване за искове за нарушаване на авторски права може да бъде достигнат, както следва:

Име на агент, назначен да получава известие за заявено нарушение: Yconvert.net

Пълен адрес на определения агент, до който трябва да се изпрати уведомление: [въведете адрес тук]

Телефонен номер на определения агент: [въведете телефонен номер тук]

Имейл адрес на определения агент: [въведете имейл адрес тук]